Лични документи – срокове за подмяна

шофьорска книжкашофьорска книжка

Изтекъл срока на валидност при личната карта

Собствениците на лични карти с изтекъл срок на валидност са длъжни в срок до 30 дни след изтичането на наейната валидност  да подадат заявление за издаване на нова лична карта. Пропусналите да сторят това се наказват с глоба в размер на  20 до 150 лв. Гражданите могат да заявят нейното президаване и преди изтичане срока и на валидност.

Изтекъл срок на валидност на задграничен паспорт 

В среок от 3 месеца след изтичане на влидността на задграничния паспорт и всички заместващи го документи (временни паспорти) трябва да бъдат върнати на издалите ги органи на реда.  Глоби в размер на 20 до 150 лв. се налагат на лица, които не върнат своите паспорти или заместващите ги документи в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаване или ползване.

Загуба, кражба, повреждане или унищожаване на лични документи

При загуба, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ гражданите са длъжни в срок до 3 дни да декларира това в най-близкото структурно звено на Министерството на вътрешните работи или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина. Налага се глоба в размер на 30 до 200 лв. на лица, които:

  • изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
  • не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ;

ВАЖНО: Наказват се с глоба между 20 до 150 лв. лица, които пропуснат да подадат заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната.

При промяна на имена и/или адресна регистрация

При промяна на фамилното и/или личните имена, в срок до 30 дни гражданите са длъжни да подадат заявление за издаване на нова лична карта. Налага се глоба в размер между 20 до 150 лв. на лица, които пропуснат да подадат на време заявление за  това.

При промяна на постоянния адрес, гражданите са длъжни в срок до 30 дни да подадат заявление за издаване на нова лична карта. Налага се глоба в размер между 20 до 150 лв. на лица, които пропуснат да подадат това заявление.

Свидетелство за управление на МПС (Шофьорска книжка)

При промяна на адресната регистрация от едно населено място в друго населено място, в срок до 30 дни от издаване на новия документ гражданите трябва да подадат заявление за преиздаване на Свидетелството за управление на моторно превозно средство.

ВАЖНО: Подмяната на задграничния паспорт не е задължителна при промяна на адресната регистрация.


BGKontakti_Berlin_Althausen_OfficeПрофесионално съдействие относно вашите документи можете да получите при експертите на Консултантско бюро Берлин – Althausen Office. Координатите за контакт ще намерите в мобилното приложение BGKontakti Berlin, в категория „Информация“. То може да бъде свалено и използвано напъно безплатно от тук:

За Берлин:

Adroid:  play.google.com

iPhone: itunes.apple.com

За Мюнхен: 

Adroid:  play.google.com

iPhone: itunes.apple.com