Наследяване в Германия и България

Image courtesy of nongpimmy at FreeDigitalPhotos.netImage courtesy of nongpimmy at FreeDigitalPhotos.net

Нови правила при наследяване в рамките на ЕС Свободното движение на хора в рамките на ЕС понастоящем е изправено пред множество трудности при упражняване на правата им в областта на наследяването с трансгранични последици.
Правните проблеми, свързани с наследяванията с международен елемент в момента, са многообразни и сложни. Най-общо, Правните системи, уреждащи отношенията в тази област, се делят на две групи:

1. Системи, в които се прилага един закон без оглед на делението на вещите в наследствената маса на движими и недвижими. Принципът е, че за уредбата на наследствените отношения се прилага законът на държавата, чието гражданство е имал наследодателят по време на откриване на наследството.
2. Системи с Разделен подход, при които наследствената маса се разделя на недвижими и движими вещи и спрямо всяка от двете групи вещи се прилага различни закони: -по отношение на недвижимите вещи – законът по местонахождението им по време на откриване на наследството ; -за движими вещи – законът по последното местожителство на наследодателя към момента на откриване на наследството.

В България поради липса на генерална правна уредба имаме правни норми, които са и от двата подхода, като преобладава разделният подход . Според българския КОДЕКС на международното частно право

– Наследяването на движими вещи се урежда от правото на държавата, в която наследодателят е имал обичайно местопребиваване към момента на неговата смърт.
– Наследяването на недвижими вещи се урежда от правото на държавата, в която вещите се намират при откриване на наследството.
– Освен това, Наследодателят може да избере наследяването на неговото имущество в цялост да се уреди от правото на държавата, чийто гражданин той е бил към момента на избора.

Необходимо е в европейското пространство гражданите да могат да организират предварително въпросите на своето наследство. По ефикасен начин следва да бъдат гарантирани правата на наследниците и заветниците, на други лица, близки на починалия, както и на кредиторите на наследството.
За тази цел от 17 август 2015 год. в сила влизат нови правила при наследяването, установени с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 650/212 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.

Какво е значението на ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО при наследяване?
Значението му е огромно, тъй като то урежда всички въпроси, свързани с наследяването. Например: време и място на откриване на наследството; определянето на наследниците по закон или по завещание, в това число – наследствените права на преживелия съпруг или партньор; на съответните им наследствени дялове и на задълженията, с които евентуално може да бъде обременено наследството; условията, при които правото на наследяване се губи, включително обезнаследяването поради недостойнство; разполагаемата част от наследството и размерът на запазените части на наследниците; задълженията за връщане или отчитане на дарение или завещание, накърняващи запазената част; правомощия на наследниците или изпълнителите на завещанието и др подобни.

Какво предвиждат новите правила съгласно Регламента?

1. Обективно приложимото право към наследяването с международен елемент според чл. 21 от Регламента е правото на държавата, в което се е намирало обичайното местопребиваване на починалия при смъртта му. Формулата, възприета от европейския законодател – „обичайно местопребиваване на наследодателя” ще се прилага спрямо наследяването като цяло, по отношение на всички елементи, включени в масата на наследството.
2. Налице е обаче възможност за избор на приложимото право, различно от правото по обичайното местопребиваване на лицето. Съгласно Регламента, всяко лице може да избере за приложимо право по въпросите, свързани с наследяването му, правото на страната, чийто гражданин е към момента на избора или към момента на смъртта. Т.е. всеки български гражданин ще може да избере да се прилага българското право, а ако лицето притежава повече от едно гражданство, то може да се избере правото на която и да е от държавите, чийто гражданин е.
За да бъде валиден, този избор следва да бъде направен или изрично в писмено изявление под формата на разпореждане с имущество в случай на смърт /завещание/ или да бъде включен и виден като клауза в рамките на такова разпореждане. Независимо от формата, в която е бил извършен изборът на приложимо право, материално-правната действителност на този избор подлежина преценка в зависимост от правото, избрано за приложимо към наследяването.
3. Съгласно член 21, пар. 2 на Регламента, се предвижда, че когато от всички обстоятелства е видно, че наследодателят е бил по-тясно свързан с държава, различна от държавата на обичайното му местопребиваване, по отношение неговото наследяване следва да приложи правото на държавата, с която е бил по-тясно свързан.
4. Важен аспект от уредбата на наследственоправните отношения с международен елемент според Регламент 650/2012 е и тъй нареченото Европейско удостоверение за наследство. То представлява официален документ, който до доказване на противното ще удостоверява наследствено-правния статут на лицата, до които се отнася, във всички държави-членки, без спазване на специална нарочна допълнителна процедура.

ВАЖНО: Следва да се подчертае, че съгласно регламента използването на Европейското удостоверение за наследство не е задължително и не следва да замества съществуващи национални удостоверения.

В Регламента изобщо не се уточнява колко дълго трябва човекът да е живял в дадена страна, за да се смята тя за негово обичайно местопребиваване. Но българските граждани, живеещи в страни от ЕС, трябва да са информирани как ще се определи съответно приложимото право, съгласно което ще се регулират техните наследствено-правни въпроси. Освен това те трябва да са добре запознати и с материално-правните норми в областта на наследяването в страната, в която живеят. Минималното, което трябва да се знае е: – кой наследява и в каква пропорция при липса на завещание и – какви данъци трябва да се платят при наследяването. Правните проблеми, свързани с наследяванията с международен елемент в рамките на ЕС.

Разполагайки с този минимум от информация, живеещите в чужбина българи могат да изберат как в бъдеще в цялост да се уреди наследяването на имуществото им. Те сами следва да осигурят ефикасен начин за гарантиране правата на наследниците и заветниците, както и на кредиторите на наследството. Не трябва да забравяме, че от нашата воля зависи на кого и как ще оставим своето наследство.

Информацията е подбрана от: Официален уебсайт на Европейския съюз europe.eu