Издаване на български ПАСПОРТ в Германия

Задграничен паспортЗадграничен паспорт

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическо или консулско представителство на Република България. Българските граждани, пребиваващи в Австрия, могат да заявят издаване на паспорт чрез посолството на Република България във Виена. За целта в консулската служба се представя заявление за издаване на документ за самоличност на български граждани, което се подписва на място. Заявление може да се изтегли през интернет (тук).

Други необходими документи:

1. Предходен паспорт, ако лицето има издаден такъв (оригинал и фотокопие);
2. Лична карта (оригинал и фотокопие);
3. Документ за адресна регистрация в Австрия (фотокопие).

При издаване на паспорт на лица под 18 годишна възраст задължително се представя удостоверение за раждане (в оригинал и фотокопие). В този случай при подаване на заявлението задължително присъстват и двамата родители, които подписват заявлението и следва да представят своите документи за самоличност (лична карта или паспорт, в оригинал и фотокопие). Присъствието само на единия родител е възможно, когато:

1. Бъде представено в оригинал изрично нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител за издаване на паспорта;
2. Другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение;
3. Бъде представено съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;
4. Документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;
5. Акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;
6. Ако бащата е неизвестен.

В случай, че предходният паспорт е изгубен или откраднат, наред със заявлението следва да бъде попълнена и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно да бъдат описани обстоятелствата по изгубването или кражбата на документа, както и изгубването или открадването на документа да бъде заявено пред австрийските полицейски органи и да бъде представен издаденият от тях документ (Anzeige). Декларация може да се изтегли през интернет (тук).
При промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни.
При заявяване на нов паспорт вследствие промяна на имената след сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие. В този случай задължително следва да се подаде заявление и за издаване на нова лична карта.

Получаване на издадените български лични документи:
Срокът за получаване на българските лични документи съгласно Закона за българските лични документи е до 90 дни. Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. При получаване на издадения нов паспорт, предходният паспорт следва да бъде върнат в консулската служба. Лице, което има необходимост от представяне на визи или гранични печати, положени в паспорта, може да го задържи след изтичане срока на валидност, като го представи в консулската служба и подаде искане по образец. Лицето е длъжно да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост. Получаване на издаден нов паспорт може да стане и в България чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходния паспорт. Проверка дали паспортът е издаден може да бъде направена на сайта на Министерството на вътрешните работи, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” (https://nld.mvr.bg). Новият паспорт може да бъде доставен в посолството на Република България във Виена и чрез лицензирана куриерска фирма (DHL), с която Министерството на външните работи има сключено споразумение. Платежното нареждане следва да бъде представено в консулската служба в оригинал. Заявителят следва да попълни и декларация за доставяне на личния документ с куриерска фирма. При едновременно заявяване издаването на нова лична карта и паспорт доставянето им от куриерска фирма се заплаща само веднъж. Услугата може да бъде заплатена само веднъж, а от нея да се възползват до 8 души (например членовете на едно семейство, близки или приятели). Декларация може да се изтегли пре интернет (тук).

ВАЖНО: Услугата за доставяне на българските документи за самоличност включва само и единствено ускореното транспортиране на пратката, но не и ускореното издаване на документа за самоличност.

Такси за издаване на паспорт:

1. Първи паспорт на лица до 14 годишна възраст – 27 евро;
2. Следващ паспорт на лица до 14 годишна възраст – 32 евро;
3. Паспорт на лица до 14 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 23 евро;
4. Паспорт на лица от 14-58 годишна възраст – 42 евро;
5. Паспорт на лица от 14-58 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 23 евро;
6. Паспорт на лица от 58-70 годишна възраст – 32 евро;
7. Паспорт на лица от 58-70 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 23 евро;
8. Паспорт на лица над 70 годишна възраст – 27 евро;
9. Паспорт на лица над 70 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 23 евро.

В консулската служба няма възможност за заплащане на таксите с банкова карта. Таксите се заплащат в брой.

Глоби:
Българските лични документи са собственост на държавата, затова при загубване, повреждане или унищожаване на паспорта или когато същият не бъде върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност (изброяването не е изчерпателно) се налага глоба в размер на 20 евро.

Източник на информацията: Министерство на външните работи (МнВР)