Издаване на българска ЛИЧНА КАРТА в Германия

лична карталична карта

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България. Българските граждани, пребиваващи на територията на Германия, могат да заявят издаване на лична карта чрез мисиите на посолството в страната (Адреси). За целта се представя заявление за издаване на документ за самоличност на български граждани, което се подписва на място. Заявление може да се изтегли от интернет (тук).

Други необходими документи:

1. Предходна лична карта, ако лицето има такава (оригинал и фотокопие);
2. Документ за адресна регистрация в Австрия (фотокопие).
3. Снимка на заявителя, която се прави на място в консулската служба.
4. В случай, че се заявява издаване на първа лична карта, се представя и удостоверение за раждане (оригинал и фотокопие).

При издаване на първа лична карта на непълнолетни лица между 14 и 18 г., при подаване на заявлението задължително присъства и единият родител, който подписва заявлението и следва да представи свой документ за самоличност (лична карта или паспорт, в оригинал и фотокопие).

Консулското длъжностно лице, което приема заявлението, въвежда в автоматизираната информационна система: 1. личните данни от заявлението; 2. информация за приложените документи; 3. подпис и 4. снимка на заявителя и регистрира заявлението като „Искане за издаване на лична карта“.

Искането за издаване на лична карта се изпраща в МВР, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка. В срок до 5 работни дни МВР, по електронен път, връща отговор до представителството относно възможността за издаване на лична карта.

В случай, че предходната лична карта е изгубена или открадната, наред със заявлението следва да бъде попълнена и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно да бъдат описани обстоятелствата по изгубването или кражбата на документа, както и изгубването или открадването на документа да бъде заявено пред австрийските полицейски органи и да бъде представен издаденият от тях документ (Anzeige). В този случай се представя удостоверението за раждане на лицето и паспорт, ако има издаден такъв. Декларация може да се изтегли от тук.

При промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни. При заявяване на нова лична карта вследствие промяна на имената след сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие. При промяна на постоянния адрес в България следва да се представи формуляр за смяна на постоянния адрес, издаден от общинската администрация в България.

Получаване на издадените български лични документи:

Срокът за получаване на българските лични документи съгласно Закона за българските лични документи е до 90 дни. Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. При получаване на новата лична карта, предходната лична карта следва да бъде върната в консулската служба.
Получаване на издадената нова лична карта може да стане и в България чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходната лична карта. Проверка дали е издадена личната карта може да бъде направена на сайта на Министерството на вътрешните работи, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” (https://nld.mvr.bg).

Новата лична карта може да бъде доставена в посолството на Република България във Виена и чрез лицензирана куриерска фирма (DHL), с която Министерството на външните работи има сключено споразумение. За целта следва доставката  допълнително да бъде заплатена. При едновременно заявяване издаването на нова лична карта и паспорт доставянето им от куриерска фирма се заплаща само веднъж. Услугата може да бъде заплатена само веднъж, а от нея да се възползват до 8 души (например членовете на едно семейство, близки или приятели).

ВАЖНО: Услугата за доставяне на българските документи за самоличност включва само и единствено ускореното транспортиране на пратката, но не и ускореното издаване на документа за самоличност.

Такси за издаване на нова лична карта:

1. Първа лична карта за лица от 14-16 годишна възраст – 21 евро;
2. Лична карта за лица от 14-16 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 22 евро (следва да бъдат представени официални документи за намалена работоспособност);
3. Следваща лична карта за лица от 14-16 годишна възраст – 28 евро;
4. Лична карта на лица от 16-18 годишна възраст – 28 евро;
5. Лична карта на лица от 16-18 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 22 евро;
6. Лична карта на лица от 18-58 годишна възраст – 31 евро;
7. Лична карта на лица от 18-58 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 22 евро;
8. Лична карта на лица от 58-70 годишна възраст – 27 евро;
9. Лична карта на лица от 58-70 годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 22 евро;
10. Лична карта на лица над 70 годишна възраст – 21 евро.

В консулската служба няма възможност за заплащане на таксите с банкова карта. Таксите се заплащат в брой.

В случай, че има пречка за издаване на лична карта, поради определени несъотвествия на попълнените данни, МВР изпраща до представителството по електронен път указания за отстраняване на несъответствията. Представителството в срок до 7 работни дни уведомява заявителя. В случай, че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на личната карта се прекратява от МВР. В представителствата, в които при приемане на заявлението няма техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа и лицето на заявителя, лицето подава заявление за издаване на лична карта, като към него прилага и снимка. Приетите по този начин заявления за издаване на лична карта могат да се изпращат от представителствата до МВнР по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги. Заявленията се изпращат чрез фирмата, осъществяваща куриерски услуги, ако в страната на пребиваване се предлага услугата „препращане чрез куриерска фирма“ и заявителят е заплатил за тази услуга.

Срокове за издаване на българските лични документи:
– за обикновена услуга срокът е до 90 дни.

Глоби:
Българските лични документи са собственост на държавата, затова при загубване, повреждане или унищожаване на личната карта или когато същата не бъде върната в 30-дневен срок след изтичане на нейната валидност (изброяването не е изчерпателно) се налага глоба в размер на 20 евро.

Източници на информацията:
+ Посолство на Република България във Виена, Република Австрия
+ Министерство на външните работи (МнВР)