Помощ за наем в Германия (Wohngeld)

Помощ за наем в ГерманияПомощ за наем в Германия

Помощ за жилище (Wohngeld) в Германия се дава за да се подсигури достойно и подходящо за фамилия жилище. Такава помощ получават както наематели, така и собственици на жилища. В случаите, когато обитавате жилище под наем (Mietwohnung), получавате субсидия за наема (Miet-Zuschuss) – Помощ за наем в Германия. В случаи, че обитавате  закупено от вас жилище трябва да поддадете молба за Lasten-Zuschuss.

ВАЖНО: Помощта за жилище НЕ е цялостно поемане на всички разходите по наемането или закупуването на жилище! Тя е субсидия (помощ) за редуциране на тези разходи.

Не всеки има право на подобни субсидии! Получаването и размера на помощ за наем в Гремания зависият най-вече от:

  • Размерът на вашите приход
  • Размерът на вашия наем
  • Броят на хората в домакинствот
  • Общия размер на приходите на домакинството

Помощ за жилище се изплаща само и единствено след подаването на молба (Antrag).  Всеки, който има право на този вид субсидия трябва да подаде молба в своя окръг, град или село. За нейното получаване трябва да имате валиден договор за наем (Mietvertrag) или закупуване на собствено жилище.  Подробна информация за всички изисквания, както и формуляри с обяснения за тяхното правилно попълване можете да намерите на следния адрес: www.wohngeld.org

Помощ за наем в Германия се изплащат от месецът, в който молбата е постъпила в компетентните служби. По принцип тази субсидия за дава за период от 12 месеца. За да я получавате след това трябва да подавате молба за продължаване на тяхното изплащане (Antrag für die Weiterzahlung von Wohngeld).

Има възможност да поискате изплащането на Помощ за наем със задна дата. Това става ако се подаде молба до 4 седмици след получаването на отказа за Обезщетени за безработици (Arbeitslosengeld II) или социалния минимум (Grundsicherung). В подобен случай, се съблюдава не денят, в който са постъпили документите в компетентната служба, а денят в който е подадена молба за отказаните социални помощи.

ВАЖНО: Молбата за получаване на Помощ за наем в Германия (Wohngeldantrag) може да бъде подадена и без да са приложени всички нужни документи. Това става лично или по пощата. Нужните документи могат да бъдат допълнени в последствие, също по помщата или лично. От една страна ще получите по този начин помощ за по дълъг период от време (също за месеците, в които не сте подготвили още всички документи, но молбата е била подадена). От друга страна подобни действи ще забавят процеса на обработване на вашите документи.

ВАЖНО: Не забравяйте да подпишете молбата, както и да дадета банкова сметка, на която да Ви бъдат превеждана Помощ за наем в Германия.  За целта е нужно да попълните четливо IBAN и BIC на посоченото място.

Процесът на обработка на документите може да бъде съкратен и отпускането на помощта ускорено, когато се очакват сериозни промени в условията преди изтичането на тези 12 месеца. Примери:

  • увеличаване на домакинството (раждане)
  • промяна в приходите на домакинството (безработица, съкращаване на работно време)
  • промяна на местожителството (нанасяне в по-голямо и скъпо жилище)

ВАЖНО: От 01.01.2016 влизат някой основни промени в сила. Лица, които са получавали до сега Помощ за наем в Германия НЕ трябва да подават отново молба. Техните данни ще бъдат автоматично обработени и те ще получат актуално решение (Bescheid). 


Допълнителна информация и професионално съдействие при попълването на документи може да получите при някой от българските консултанти и експерти. Координатите за контакт ще намерите в мобилното приложение BGKontakti Berlin, в категория „Информация“. То може да бъде свалено и използвано напъно безплатно от тук:

За Берлин:

Adroid:  play.google.com

iPhone: itunes.apple.com

За Мюнхен: 

Adroid:  play.google.com

iPhone: itunes.apple.com