Преводачи и преводи

Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.netImage courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net

Правото е система от социални правила и норми, която служи за основен регулатор на отношенията между хората и допринася в значителна степен за социалния мир. Поради това е изключително важно всеки гражданин да бъде информиран за приложимото право. Като мобилни граждани на ЕС, е добре да имаме по-широка европейска правна култура:

• Ако сте изправени пред правен спор или имате нужда от правен съвет, можете да се обърнем към адвокат.
• Ако имате нужда да осигурите правната сигурност, действителността и правната сила на частен документ, или да потърсите изпълнение на правна сделка, или да намерите арбитър за разрешаването на даден спор, или просто за получаването на правен съвет, може да се обърнете към нотариус.
• Aко е необходимо да можете да разбирате или да бъдете разбирани по време на съдебно заседание, което се провежда в друга държава членка, ако ви е необходим легализиран превод на договор или друг юридически документ, или ако имате нужда от устен преводач в съд, полицейски участък или пред административни органи, можете да се обърнете към заклет писмен или устен преводач.
• Ако решите да използвате медиация ще се срещнете с медиатор, който може да ви помогне при обсъждането на проблема и намирането на решение по него.

Съвсем закономерно, в рамките на Европейския съюз се увеличава броят на всякакъв вид взаимоотношения (търговски, юридически, академични, лични) между граждани с различна националност и език. Възникват най – разнообразни ситуации, които изискват услуги за писмен и устен езиков превод. И естествено, в редица случаи се изисква официален превод на документи, написани в оригинал на друг език. Услугите за официален превод са различно организирани в държавите – членки на Европейския съюз. Например, в Обединеното кралство и Ирландия тази професия не е регулирана, докато в държави като Испания или Гърция, достъпът до професията на заклетия преводач се регламентира от различни правила и се практикува в различни условия на работа по отношение на закона, заплащането на такса или сертифицирането.

В правниия език на ЕС са приети следните термини:

„ЮРИДИЧЕСКИ ПИСМЕН ПРЕВОДАЧ“

Писменият преводач създава писмен документ, като превежда един текст от един език на друг. Юридическият писмен преводач трябва да владее основните понятия и терминология не само в областта на правото, но и в сферата, в която то се прилага. Юридическият писмен превод е в същността на многоезиковата комуникация, тъй като прави възможно общуването за хората, стопанските дружества, юридическите и правителствените органи с различни езици и култури в рамките и извън границите на държавите. Юридическият писмен превод изисква познаване на специализирана терминология и на езиковите условности, използвани в съответните документи. Като част от екипа от юристи и имащ достъп до юридическите експерти, юридическият писмен преводач ще ви даде възможност напълно да разберете всеки конкретен случай и изискваната юридическа терминология. Познаването на юридическата система или системи и на съответните юридически процеси е гаранция, че юридическият писмен преводач ще може да ви подпомогне във вашите юридически действия.

„ЮРИДИЧЕСКИ УСТЕН ПРЕВОДАЧ“

Устният преводач предоставя устни езикови услуги, като използва различни начини за устен превод от един език на друг (симултантен, консекутивен или шепотен устен превод). Юридическите устни преводачи са специалисти, които работят предимно с адвокати по юридически случаи като съдебни дела, показания под клетва, изслушвания, медиация, арбитраж, срещи с клиенти и др. Тези експерти ще ви помогнат в общуването с други страни когато участвате в трансграничен съдебен процес.

СЪДЕБЕН ПИСМЕН/УСТЕН ПРЕВОДАЧ

Съдебните писмени/устни преводачи са упълномощени да превеждат официални документи (брачни свидетелства, свидетелства за завършено образование, университетски дипломи, становища в съда, съдебни решения и др.), както и да превеждат устно в съда (напр. когато страните или свидетелите дават показания), в полицейски участъци (по време на разпит, след задържане) или пред административни органи (например по време на митническа проверка). Официалните съдебни писмени/устни преводачи имат право да поставят официален печат на своите писмени преводи за заверка на превода.
Съдебните писмени/устни преводачи обикновено трябва да са завършили университет по специалност в областта на своя работен език (езици) и да владеят различни умения за писмен и устен превод, въпреки че изискванията са различни в различните държави членки.
В повечето държави – членки на ЕС има система за подбор и назначаване на съдебни писмени/устни преводачи. Обикновено заклетите писмени преводачи имат квалификацията да работят също и като съдебни устни преводачи. В различните държави се използват различни официални наименования за съдебните писмени/устни преводачи.

(Забележка: В България няма точно определение на термина „заклет преводач“. В момента „заклет преводач“ е оторизиран от МВнР преводач с правоспособност да превежда и заверява официални преводи на документи към определена агенция, като носи отговорност за достоверността на преводите. Освен това, към Съюза на преводачите в България има секция „Заклети преводачи“, която организира и провежда изпити за кандидати за членове на секцията. Към секцията е създаден РЕГИСТЪР на заклетите преводачи с личен печат, членове на Съюза на преводачите в България. Статутът на „съдебен преводач“ е уреден с НАРЕДБА за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет.)

Как може при необходимост да бъдат намерени писмени/устни преводачи?

Понастоящем е възможно да се намери юридически писмен или устен преводач като се използват националните бази данни с писмени и/или устни преводачи. Но не във всички държави членки има такива бази данни. Понякога на уебсайтовете на министерствата на правосъдието или на висшите областни съдилища може да има връзка към официални или полуофициални регистри с квалифицирани писмени/устни преводачи. По въпроси с наказателноправен характер държавите членки са задължени в съответствие с Директива 2010/64/ЕС да се стремят да съставят такъв регистър до 27 октомври 2013 г. Съгласно директивата държавите членки трябва да създадат процедура или механизъм за установяване дали заподозрените или обвинените лица имат нужда от помощта на устен и писмен преводач. Преводът трябва да бъде предоставен без забавяне. Държавите членки поемат разходите за устните и писмените преводи, независимо от изхода на производството.

В Европейския портал за електронно правосъдие – намиране на заклет писмен или устен преводач. Ще намерите по-подробна информация относно:

• организацията, която осигурява хостинг за съответната национална база данни,
• правилата, които се прилагат при прибягване до услугите на писмени и устни преводачи,
• географският обхват на отговорността на писмените и устните преводачи,
• обучение/квалификация за писмени и устни преводачи,
• цените,
• застрахователните системи и наличието на процедури за подаване на оплаквания.

Списък с оторизираните преводачи от български език в Германия можете да намерите в мобилното приложение BGKontakti. То може да бъде свалено и използвано напълно безплатно.