Освобождаване от здравноосигурителни вноски при напускане на България

Image courtesy of nongpimmy at FreeDigitalPhotos.netImage courtesy of nongpimmy at FreeDigitalPhotos.net

За да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски в страната, българските граждани, живеещи извън родината, трябва да отговарят на няколко условия:

1. Те трябва да са български граждани,
2. да са били в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година.
3. да се подаде на заявление за освобождаване от здравни осигуровки в офиса на НАП по постоянен адрес.

Вече няма срок, в който заявлението да бъде представено в НАП. Заявлението може да се подаде лично или чрез упълномощено лице. Документът може да бъде изпратен до НАП и по пощата, с обратна разписка.
С последните промени в Закона за здравното осигуряване българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно (повече от 183 дни през календарната година) на територията на страната, не подлежат на задължително здравно осигуряване в България. Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на страната, както беше до сега. Лицата могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски с подаването на декларация по образец. Документът се подава в офис на НАП – лично, чрез пълномощник или по пощата с обратна разписка.
Българите, които живеят в страна-членка на ЕС, за периода след 1 януари 2007 г. разпоредбите на чл. 40а от ЗЗО, не се прилагат по отношение на периоди, за които съгласно европейските регламенти се прилага законодателството на другата държава-членка на ЕС. Ако спрямо лицето през периода на трудова заетост в другата държава-членка е приложимо законодателството на съответната държава, за този период то ще бъде освободено от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК. За да удостовери това пред НАП, лицето може да представи формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителния му статус.

Източник на информацията: www.nbp.bg