Признаване на чуждестранни документи в България

Image courtesy of nongpimmy at FreeDigitalPhotos.netImage courtesy of nongpimmy at FreeDigitalPhotos.net

За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и „легализиран“. Преводът трябва да бъде извършен от преводач, който има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.

В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието. Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието легализират българските публични актове (документи) със специално удостоверение “апостил”.

Подробна информация за издаването на удостоверението “апостил” от Министерството на правосъдието се съдържа в раздел “Публични услуги” на следния интернет сайт: www.mjeli.government.bg

Сектор „Заверки и легализации“ на МВнР се намира в сградата на ул. „Алфред Нобел“ № 2, 1040 София. Приемното време е всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа.

Тел: 807 64 14, 807 64 22, 807 64 26

Приемането и предаването на документи за обикновена и бърза услуга е в часовете от 10.00 до 15.00ч.

За експресна услуга документи за обработка се приемат от 10.00 до 12.00ч., като обработените документи се предават от 13.00 до 15.00 часа.

Приемно време на „Заверки и легализации“

Заплащането на услугата за удостоверяване (легализиране) и заверка става само чрез държавни таксови марки (не пощенски!), които се залепват върху документа. Необходимите таксови марки можете да закупите в най-близката пощенска станция на бул. “Цариградско шосе” №85, бл.109 (до спирката на хотел Плиска).

Дирекция „Консулски отношения” съобщава, че от 01 декември 2009 година бе въведена нова система за заверки и легализация на документите. Вместо досега полаганите щемпели ще се премине към обработка на приетите документи със стикери. Новата система представлява електронна обработка и контрол на документите. Тя ще предоставя възможност за проверка на заверените с „Apostille” документи. Проверката може да се осъществи посредством тринадесет цифрен идентификационен номер, който ще фигурира върху стикера.

Интернет адресът за проверка е: apostille.mfa.bg

Образци на молби и заявления могат да бъдат свалени от тук:

Източник на информацията: Министерство на външните работи (МнВР)