Заверка на български пълномощни и декларации в консулска служба

Консулска сужба БерлинКонсулска сужба Берлин

В консулската служба могат да бъдат удостоверени датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани, ако документът е съставен на български език, както и да бъдат удостоверени верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България.
В консулската служба не могат да бъдат заверени документи, подлежащи на вписване в Агенцията по вписванията, като декларация за отказ от вещни права, отказ от наследство и актове за прехвърляне на право на собственост.
При прехвърляне на недвижим имот или учредяване на вещни права върху недвижим имот пълномощното следва да се представи в консулската служба в два идентични екземпляра. В този случай се прави едновременно заверка на подписа и на съдържанието на документа. Необходимо е да бъдат заверени и два броя от декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК и декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД. Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК и декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД могат да бъдат изтеглени тук и тук .
При прехвърляне на МПС се заверяват и два броя от декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК, както и декларация по чл. 25, ал. 8 ЗННД. Примерен текст на пълномощно за прехвърляне и управление на МПС, декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК и декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД могат да бъдат изтеглени от тук, тук и тук.
При заверка на декларация за пътуване на дете извън границите на Република България, задължително следва да бъде представено и удостоверението за раждане на детето. Примерен текст на декларация за пътуване на дете извън границите на Република България може да бъде изтеглен тук и тук. Такси:

1. Заверка на подпис и съдържание:
Вид услуга Обикновена услуг / Бърза (до 8 работни часа) / Експресна (до 4 работни часа)
Заверка на подпис 15 евро / 22,50 евро / 30 евро
Заверка на съдържание – 1 страница 15 евро / 22,50 евро / 30 евро
Заверка на съдържание – 2 страници  30 евро / 45 евро / 60 евро
Заверка на съдържание – 3 страници 45 евро / 67,50 евро / 90 евро

2. Заверка на препис – първа страница 10 евро и по 5 евро за всяка следваща страница.
3. Заверка на превод – 20 евро.

Примерни образци на декларации и пълномощни може да свалите от тук:
1. Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК
2. Декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК
3. Декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД
4. Пълномощно за продажба и управление на МПС
5. Декларация за пътуване на дете извън границите на Република България от един родител
6. Декларация за пътуване на дете извън границите на Република България от двамата родители
7. Пълномощно за издаване на лична карта/паспорт на дете от един родител
8. Пълномощно за издаване на паспорт на дете от двамата родители
9. Пълномощно за издаване на българско удостоверение за раждане на дете
10. Пълномощно за издаване на българско удостоверение за сключен граждански брак
11. Пълномощно за издаване на удостоверение за семейно положение
12. Пълномощно за издаване на удостоверение за семейно положение и удостоверение за раждане
13. Пълномощно за издаване на свидетелство за съдимост

Be the first to comment on "Заверка на български пълномощни и декларации в консулска служба"

Leave a comment