Права на потребителите в Германия и ЕС

Какво трябва да знаем като потребители в ЕС? Като потребители е добре да сме наясно с дадените в Директива 2011/83/ЕС * определения на понятията „потребител“, „търговец“, „стока“, „услуга“, „договор за продажба“, „договор за услуга“, „договор от разстояние“, „договор извън търговски обект“, „задължителна гаранция“, „търговска гаранция“ и т.н. Освен това трябва да знаем и за кои договори Директивата не се прилага (например за социални услуги, за здравно обслужване, за финансови услуги, за сключени чрез автомати за продажба или автоматизирани търговски обекти и пр.)

Когато купувате продукти и услуги в магазин, имате право да получите ясна, точна и разбираема основна информация от търговеца. Тази информация трябва да включва:

– основните характеристики на продукта;
– общата цена, включваща дължимия данък и всички такси;
– разходите за доставка (ако има такива) и всички други допълнителни разходи;
– условията за плащане, доставка или изпълнение;
– наличието на извънгаранционно обслужване и на търговски гаранции, когато е приложимо, както и условията по тях;
– самоличността на търговеца, както и географския му адрес и телефонния му номер;
– продължителността на договора (ако е приложимо).

Тези изисквания се прилагат също за договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, както и за централно отопление и за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител. Държавите-членки не са длъжни да ги прилагат за договори, които предполагат ежедневни сделки и се изпълняват непосредствено в момента на сключването.

ВАЖНО: Под „договор“ се разбира всяка покупка на стока и не е задължително той да бъде писмен.

Необходимо е да пазите своята касова бележка, фактура, протокол или друг документ, доказващ покупката. Когато договорът е писмен, трябва да е на ясен и разбираем език и не може да съдържа неравноправни клаузи. Преди като потребител да се обвържете с договор от разстояние или договор извън търговския обект или от съответно предложение за сключване на договор, търговецът трябва да ви предостави по ясен и разбираем начин не само основната информация, спомената по-горе, но и:
– датата, на която се задължава да достави стоките или да извърши услугите, и когато е приложимо, предвидените начини за разглеждане на жалби;

– когато съществува право на отказ, условията, срока и начина за неговото упражняване, както и стандартния формуляр за отказ;
– когато е приложимо, обстоятелството, че потребителят ще трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на отказ, а за договорите от разстояние, ако поради своето естество стоките не могат обичайно да бъдат върнати по пощата, разходите за връщане на стоките;
– когато правото на отказ не е предвидено, потребителят се уведомява, че не може да ползва право на отказ или, когато е приложимо, за обстоятелствата, при които потребителят губи правото си на отказ и др.

След като направите покупка от разстояние (онлайн) или извън търговския обект, трябва да получите потвърждение за трансакцията. Потвърждението трябва да бъде на хартиен носител или изпратено по траен начин, като например по електронната поща или по факс. Имате право да получите потвърждение на хартия от амбулантен търговец. В някои страни от ЕС, правото на отказ, потвърждението на договора и други правни изисквания, приложими към сделки с амбулантни търговци, не важат за покупки за по-малко от 50 евро (понякога и по-малко).

При покупките от разстояние (най-често онлайн) е важно да имате предвид и още някои специфични особености:

Допълнителни плащания: Често срещана практика е търговецът да ви предложи допълнителни услуги като например експресна доставка, опаковане за подарък или пътническа застраховка към закупуван самолетен билет. Вие трябва да дадете изричното си съгласие за тези допълнителни плащания. Законът забранява на търговците да приемат вашето съгласие за даденост чрез предварително поставяне на отметки в кутийки по време на процеса на закупуване (в уебсайта на търговеца). Имате право на възстановяване на всички платени суми, събрани по този начин.

Такси за използване на платежно средство: По отношение на използването на определено платежно средство държавите-членки забраняват на търговците да начисляват на потребителите такси, които са по-високи от разходите, понесени от търговеца за използването на тези платежни средства.

Доставка: Освен ако страните не са уговорили друго относно времето на доставка, търговецът доставя стоките не по-късно от 30 дни от сключването на договора. Търговецът отговаря за всички евентуални щети върху стоките от момента на изпращането до момента получаването им.

Ако не получите стоките в срок от 30 дни или в рамките на съвместно договорения срок, трябва да дадете на търговеца допълнителен, разумен срок за доставка. Ако не получите стоките в рамките на удължения срок, имате право на незабавно възстановяване на средствата. Не сте длъжни да дадете на търговеца удължаване, когато той отказва да извърши доставката или когато уговорения срок е от съществено значение, например ако стоките са необходими за конкретно събитие.

ВАЖНО: Потребителските ви права съгласно правилата на ЕС обикновено се прилагат и по отношение на покупки от онлайн търговци извън ЕС, работещи с потребители в ЕС. Но може да срещнете повече трудности при предявяване на вашите права срещу търговци извън ЕС. Винаги е добре да проверявате, къде е регистриран търговецът. Интернет адрес, завършващ на „.eu“, „.bg“, „.co.uk“ и т.н., НЕ Е гаранция, че търговецът е установен и регистриран в ЕС.

* От 13 юни 2014 год. в целия ЕС се прилагат разпоредбите на ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите (за договорите, сключени след 13 юни 2014 г.). Държавите-членки бяха задължени да приемат и публикуват до 13 декември 2013 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с тази директива.